top of page

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И НАМИРАНЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ
  roadside-assistance.bg     закъсах.бг

Общи условия за юридически лица предлагащи услуги от вида „Пътна помощ“

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Изитракинг“ ЕООД, гр. Варна, ул. Петър Райчев №12, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на ПЛАТФОРМАТА за предлагане и намиране на пътна помощ www.roadside-assistance.bg, наричана по-долу „ПЛАТФОРМАТА”. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „Изитракинг“ ЕООД 
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Петър Райчев" №12
3. Адрес за упражняване на дейността:  гр. Варна, ул."Петър Райчев" №12
4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул."Петър Райчев" №12, тел: 0889 222 898 е-mail:sales@easytracking.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205242034
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № …………………….. 
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204252034

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. ПЛАТФОРМАТА е достъпна на адреси в Интернет  roadside-assistance.bg и закъсах.бг чрез които Ползвателите имат възможност да представят информация за предоставяните услуги включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ПЛАТФОРМАТА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с други ползватели чрез интерфейса на страницата на ПЛАТФОРМАТА, достъпна в Интернет;
3. Да предоставят информация за цените и условията на предлаганите от тях услуги в ПЛАТФОРМАТА;
4. Да обявяват териториалния обхват на предлаганите услуги и работното време на автомобилите и екипите за пътна помощ.
5. Да получават информация за нови услуги, предлагани от ПЛАТФОРМАТА;
6. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка публикувани от другите потребители;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ПЛАТФОРМАТА в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за ползване на услугите предоставяни  от ПЛАТФОРМАТА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за предоставяне на услуги, Доставчикът се задължава да предоставя на Ползвателя определените от него чрез интерфейса услуги.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени от Доставчика и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика и приета от Ползвателя.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ПЛАТФОРМАТА и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 7. (1) За да използва ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И НАМИРАНЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ПЛАТФОРМАТА изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се предоставят от Доставчика, след подписване на договор за ползване на ПЛАТФОРМАТА

(3) С подписването на договора Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) За да използва пълната функционалност на ПЛАТФОРМАТА на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на ПЛАТФОРМАТА. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на ПЛАТФОРМАТА, включително и по отношение на упражняване на права по договора.
(5) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ПЛАТФОРМАТА чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ПЛАТФОРМАТА. 


V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 12. (1) Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика са описани на сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(2) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията и на сайта на Доставчика преди сключването на договора. 
(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ПЛАТФОРМАТА  или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори.


Чл. 14. (1) Потребителят има право без да посочва причина, да се откаже от сключения договор с едномесечно писмено предизвестие отпръвено до Доставчика.

 (2) При упражняване на правото на отказ от страна на Потребителя  Доставчикът няма задължение да възстанови предплатените суми за ползване на ПЛАТФОРМАТА.
(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока на договора.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора.

 (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоките и услугите на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоките в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ПЛАТФОРМАТА и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ПЛАТФОРМАТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

bottom of page